امور فرهنگی

شورای فرهنگی

اهمیت و ضرورت توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی و به ویژه فرهنگ ناب اسلامی در میان افراد جامعه اصلی انکار ناپذیر و قابل تاکید است.

آئین نامه تشکیل شورای فرهنگی در ادارات کل بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان

          اهمیت و ضرورت توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی و به ویژه فرهنگ ناب اسلامی در میان افراد جامعه اصلی انکارناپذیر و قابل تأکید می باشد. سازمان بهزیستی نیز در راستای اهداف و وظایف قانونی خود علاوه بر فراهم نمودن شرایط بهتر زیستن و ارتقای کیفی زندگی جامعه هدف، بخش عمده ای از فعالیت های خود را معطوف به فرهنگ سازی و اصلاح باورها و هنجارهای اجتماعی نموده است. در همین راستا نیز شورای فرهنگی سازمان بهزیستی کشور به منظور تحقق اهداف و انگیزه های فرهنگی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقابله منطقی و اصولی با تهاجم فرهنگی آغاز به کار نموده است.

اساسنامه و آئین نامه این شورا تدوین شده و مقرر است شورا فعالیت خود را در مرکز استان ها و شهرستان ها نیز توسعه داده و کاربردی نماید به همین منظور ایجاد دبیرخانه شورای فرهنگی به عنوان محل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی در استان ها و شهرستان ها از ارکان اساسی شورای فرهنگی سازمان بهزیستی کشور می باشد.

وظایف شورای فرهنگی استان :

 1. ارزیابی و سنجش نیازهای فرهنگی جامعه هدف و کارکنان با توجه به ویژگی های بومی و منطقه ای استان
 2. تدوین برنامه های متناسب با نیازها و پیگیری اجرای آن با تأکید بر ترویج فرهنگ دینی و قرآنی
 3. هماهنگی و ساماندهی امور فرهنگی سازمان در تعامل با معاونت های تخصصی
 4. ترغیب مسئولین استانی و شهرستانی به همکاری مستمر و مؤثر در فعالیت های فرهنگی
 5. اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب ابلاغ شده از دفتر امور فرهنگی سازمان
 6. نظارت بر فعالیت های انجام گرفته در ستاد استان و شهرستان ها
 7. ارائه گزارش ادواری و مستمر از فعالیت های انجام شده در استان به شورای فرهنگی بهزیستی کشور
 8. اعلام پیشنهادات و ارائه نظرات کاربردی به دفتر امور فرهنگی به منظور طرح در جلسات و تصویب جهت اجرا

اعضای شورای فرهنگی استان :

ترکیب اعضای شورای فرهنگی استان به شرح ذیل می باشد:

 1. مدیرکل بهزیستی استان (رئیس شورا)
 2. رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی (دبیر شورا)
 3. معاون پشتیبانی و منابع انسانی
 4. معاون امور اجتماعی
 5. معاون امور توانبخشی
 6. معاون امور فرهنگی و پیشگیری
 7. مسئول مشارکت های مردمی
 8. مدیر روابط عمومی
 9. مسئول حراست
 10. مشاور مدیر در امور ایثارگران
 11. مشاور مدیر در امور بانوان و خانواده
 12. دبیر ستاد اقامه نماز
 13. دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر

وظایف رئیس شورای فرهنگی استان :

 1. انتخاب دبیر و رئیس دبیرخانه شورا با هماهنگی دفتر امور فرهنگی بهزیستی کشور
 2. صدور ابلاغ برای اعضای شورای فرهنگی و ارجاع مصوبات شورا به آنان
 3. تأیید و ارسال مصوبات شورای فرهنگی استان به دفتر امور فرهنگی
 4. تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز دبیرخانه در چارچوب مقررات ابلاغی
 5. هماهنگی و نظارت بر فعالیت های شورای فرهنگی شهرستان های تابعه
 6. نظارت برعملکرد شورای فرهنگی استان

وظایف دبیر شورای فرهنگی استان :

 1. ایجاد، راه اندازی و اداره دبیرخانه شورای فرهنگی در محل ستاد استان
 2. برقراری ارتباط مستمر با دفتر امور فرهنگی
 3. تهیه و ارائه گزارش از عملکرد شورای فرهنگی استان به دفتر امور فرهنگی هر سه ماه یکبار
 4. پیگیری مستمر مصوبات و برنامه های ابلاغی
 5. هماهنگی تشکیل جلسات شورا (هر 15 روز یکبار و حداقل یک جلسه در ماه )
 6. تنظیم صورتجلسات و ارسال به اعضاء حداکثر تا 48 ساعت پس از جلسه
 7. دریافت و بررسی پیشنهادات و ایده های فرهنگی کارکنان استان و جامعه هدف
 8. پیگیری جهت تشکیل شورای فرهنگی شهرستان ها و نظارت بر فعالیت ها و عملکرد آنان
 9. دعوت از اعضاء و مهمانان عندالزوم جهت حضور در جلسات

شورای فرهنگی شهرستان :

وظایف شورای فرهنگی شهرستان :

 1. اجرای کلیه مصوبات شورای عالی فرهنگی ابلاغ شده از سوی مدیرکل استان
 2. تشخیص، مطالعه، شناسایی و تحلیل نیازهای فرهنگی جامعه هدف شهرستان
 3. تهیه و ارائه گزارش ادواری از روند فعالیت ها و عملکرد فرهنگی شهرستان به شورای فرهنگی استان
 4. هماهنگی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی شهرستان
 5. تشکیل منظم جلسات و بررسی ایده ها، نظرات، طرح ها و برنامه های فرهنگی

اعضای شورای فرهنگی شهرستان :

 1. رئیس شهرستان (رئیس شورا)
 2. دبیر شورای فرهنگی
 3. معاون پشتیبانی و منابع انسانی (قائم مقام رئیس شورا)
 4. سه نفر به انتخاب رئیس شهرستان و تأیید مدیرکل استان

تبصره1 : جلسات تنها با حضور ریاست شورا ( رئیس شهرستان) یا قائم مقام او رسمیت دارد.

تبصره2 : اعضای شورا ملزم به شرکت منظم در جلسات و مشارکت مستقیم در مباحث مطروحه در جلسات می باشند.

وظایف رئیس شورای فرهنگی شهرستان :

 1. تعیین دبیر شورای فرهنگی و اعضای شورا و صدور ابلاغ برای آنان
 2. تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز دبیرخانه شورای فرهنگی در چارچوب مقررات ابلاغی
 3. تأیید و ارسال پیشنهادات شورای فرهنگی شهرستان به دبیرخانه شورای فرهنگی استان
 4. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و عملکرد اعضای شورا

وظایف دبیر شورای فرهنگی شهرستان :

 1. ایجاد و راه اندازی و اداره دبیرخانه شورا در محل ستاد شهرستان
 2. هماهنگی تشکیل جلسات شورا (حداقل یک جلسه در ماه)
 3. پیگیری مصوبات شورای فرهنگی
 4. تنظیم صورتجلسات و ارسال آن به دبیرخانه شورای استان و اعضاء حداکثر ظرف 48 ساعت
 5. برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی شهرستان
 6. برقراری ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای فرهنگی استان

 • زمان تشکیل جلسات عادی شورای فرهنگی هر ماه یک بار برای تمام سطوح می باشد. در صورت نیاز و تشخیص رئیس شورا یا درخواست هر یک از اعضاء ، دبیر شورا و رئیس دبیرخانه شورا و با تأیید رئیس شورا، جلسه اضطراری برگزار خواهد شد.
 • حضور مؤثر کلیه اعضاء که برای آن ها توسط رئیس شورا ابلاغ صادر شده است و مشارکت فعالانه در فعالیت ها و مباحث فرهنگی مصوب شورا الزامی است.
 • مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضاء تصویب و پس از امضاء توسط رئیس شورا و ابلاغ دبیر شورا جهت کلیه واحدهای زیرمجموعه لازم الاجرا می باشد.
 • کلیه فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در سطح استان یا مراکز شهرستان می بایستی قبل از اجرا به صورت پیشنهاد به شورا ارائه و در صورت تأیید اجرا گردد.
 • شورا می تواند از نظرات افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه های مرتبط با موضوعات جلسات از داخل یا خارج از سازمان جهت شرکت در جلسات بدون اعطای حق رأی استفاده نماید.شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه