معاونت پشتیبانی

معاونت پشتیبانی
 حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی شامل واحدهای اداره امور نیروی انسانی ، اداره امور مالی ، امور خدمات وکارپردازی ، امورعمرانی ، امورحقوقی ، واحد بودجه ، واحدآموزش ، واحد آمار ودفتر بهبود کیفیت ، اموررایانه واموررفاهی کارکنان می باشد .

  اداره امور نیروی انسانی


  1- کارگزینی


شرح وظایف و مسئولیتها :
   
 • نظارت بر اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • رسیدگی، بررسی و تائید احکام و ابلاغهای تهیه شده در کارگزینی
 • مراقبت در امر استخدام کارکنان واجد شرائط بر حسب مقررات و اعلام نیاز معاونتهای تخصصی
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و غیره
 • صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم
 • نظارت و مراقبت کلی بر امور مربوط به استخدام، انتقالات، انتصابات، مرخصیها، ماموریتها و امور مربوط به بازنشستگان و موظفین
 • نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی و عندالزوم شرکت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل سازمان
 • پاسخگوئی و راهنمائی روسای واحدهای اجرائی در زمینه مسائل مربوط به کارگزینی
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان و بررسی تشکیلات سازمانی و پیشنهاد ایجاد، حذف، تغییر پستهای سازمانی با هماهنگی مسئولین ذیربط
 • نظارت بر انجام جریان نامه های وارده و صادره و تایپ بموقع نامه های ارسالی به دایره دبیرخانه
 • نظارت بر انجام صحیح بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های پرسنلی
 

2- دبیرخانهشرح وظایف و مسئولیتها :
     
 • ثبت و ارجاع نامه های وارده و صادره با توجه به ضوابط
 • ملاحظه کلیه نامه های صادره، کنترل صحت امضاء مطابقت سمت امضاء کننده با توجه به حکم یا مجوز امضاء مقام مربوطه و جلوگیری از صدور نامه هائی که بلحاظ امضاء دارای اشکال باشد
 • انجام امور مربوط به تایپ و تکثیر نامه ها و سایر مدارک
 • انجام امور مربوط به مراسلات پستی سازمان و ارسال ودریافت دورنگار
 • ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده و آمار مربوطه در دبیرخانه بصورت دوره ای
 

اداره امور مالی


شرح وظایف و مسئولیتها :
   
 • تنظیم سند حسابداری و تائید جهت پرداخت
 • ارسال سند به قسمت رسیدگی اسناد و تطابق با قوانین و آئین نامه های جاری – عمرانی – ابلاغی و سایر منابع
 • مرحله تامین اعتبار : بررسی وجود اعتبار لازم در جهت پرداخت اسناد و تایید در صورت وجود اعتبار
 • تنظیم سند و ثبت در نرم افزار مالی، بررسی موجودی حسابها و نهایتا صدور چک و برگه های مربوطه
 • ارسال به ذیحساب امور مالی و نهایتا مدیر کل سازمان یا معاون اداری مالی جهت اخذ امضاء های مجاز بر روی چکهای صادره
 • دریافت وپرداخت حقوق،اضافه کار،حق ماموریت، ارسال لیستها به مبادی ذیربط جهت تهیه ریز دفاتر مالی و ...
 • تنظیم حساب و اخذ واریزیهای شهرستانها و ثبت در دفاتر سازمان
 • پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین ، اعمال تغییرات حقوق پرسنل و پرداخت حقوق
 • واحد اموال : ثبت و ضبط اموال خریداری شده و نصب برچسب اموال جمع آوری اموال اسقاطی، نظارت دقیق بر اموال خریداری شده و غیره
 • قسمت تنظیم حساب : تنظیم ترازماهیانه – ثبت دفاتر – ارسال به مبادی ذیربط خزانه – دارایی و درخواست وجه جهت پرداختهای جاری – عمرانی و غیره ...
 

واحد بودجه


 شرح وظایف و مسئولیتها :
   
 • بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش هزینه های ماهیانه واحدهای بهزیستی استان و جلوگیری از هرگونه هزینه های زائد در جهت رعایت تبصره های بودجه سالیانه و مواد هزینه
 • تطبیق برنامه های سازمان با سیاست های تعیین شده دولت و معاونت برنامه ریزی استانداری
 • انجام پیش بینی های لازم در مورد امور بودجه و طرحهای عمرانی و تعیین اولویت برنامه های آینده
 • بررسی و رسیدگی به بودجه های پیشنهادی واحدها و هماهنگی های لازم با معاونت برنامه ریزی استانداری استان
 • تهیه و تنظیم موافقت نامه ها و اصلاحیه های مربوط به بودجه و توجیه آن در مراجع ذیصلاح
 • بازدید از پروژه های عمرانی استان و بررسی نحوه پیشرفت آنها و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق و هماهنگی با دفتر امور مهندسی و ساختمان و دفتر برنامه و بودجه و آمار بهزیستی کشور
 • حضور در جلسات معاونت برنامه ریزی استانداری استان بمنظور دفاع از بودجه، برنامه ها و طرحهای ارائه شده
 • نظارت در تهیه موافقت نامه ها و اصلاحیه های مربوط به بودجه و طرحهای عمرانی و انجام همکاری لازم با قسمت های ذیربط و در صورت لزوم تهیه اصلاحیه موافقت نامه طرحهای عمرانی در مواقع ضروری
 • طرح مسائل و مشکلات و کسب رهنمودهای لازم و ارائه پیشنهادات و گزارشات مورد لزوم به مقام مافوق
 

واحد خدمات و کارپردازی (خدمات – کارپردازی – نقلیه)شرح وظایف و مسئولیتها :
     
 • انجام امورخدماتی سازمان
 • انجام امور کارپردازی سازمان
 • انجام امور انبارداری و تاسیسات
 • انجام امور نقلیه سازمان
 


  امور عمرانی


شرح وظایف و مسئولیتها :
   
 • تهیه نقشه های معماری و سازه و تاسیسات ساختمانهای سازمان بهزیستی
 • تهیه استعلام و عقد قرارداد با پیمانکاران
 • نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی پروژه های ساختمانی
 • نظارت بر اجرای تعمیرات و هزینه های انجام شده در سطح استان
 • هزینه نمودن اعتبارات عمرانی
 • خرید مصالح ساختمانی توسط کارپردازی
 • توزیع اعتبارات عمرانی با توجه به پیشرفت کار
امور حقوقی


معرفی دفتر :

دفتر امور حقوقی سازمان علاوه بر دفاع از حقوق حقه سازمان ومددجویان تحت پوشش با اعمال شیوه های قانونی ، اقدامات متعدد دیگری را نیز انجام می دهد که به طور خلاصه شامل موارد ذیل می باشد :
     
 • تنظیم وتمدید قرارداد اجاره املاک موضوع ماده 28قانون تنظیم
 •  تنظیم وتمدید قرارداداجاره املاک موضوع ماده 88قانون تنظیم
 •  کارشناسی املاک وتعیین اجاره بها ووصول اجور املاک واگذارشده
 • اخذ اسنادمالکیت املاک فاقد سند وپیگیری جهت تثبیت مالکیت املاک بهزیستی در سطح استان
 •  تنظیم هرگونه قرارداد در جهت تثبیت حقوق سازمان
 •  شرکت در جلسات دادگاههای عمومی وانقلاب وشورای حل اختلاف استان وهیاتهای تشخیص وحل اختلاف ادارات کار وامور اجتماعی درخصوص دعاوی مطروحه علیه سازمان
 •  عضویت در کمیسیون استانی وتنظیم صورت جلسات واجرای مصوبات کمیسیون استانی ماده 26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 

واحد آمار و دفتر بهبود کیفیت


شرح وظایف و مسئولیتها :
 
 • تهیه و تنظیم آمارهای دوره ای ( شش ماهه ، سالیانه و ... ) و ارسال به بهزیستی کشور
 • تهیه و تنظیم جداول شاخصهای آماری استانی
 • تهیه و تنظیم جداول آمارنامه سالیانه استان
 • انجام امور مربوط به دفتر بهبود کیفیت ( نظارت بر اجرای استاندارد ISO 9001 :2000 در سازمان وانجام فرآیندهای مرتبط با دفتر بهبود کیفیت )
 • پاسخگویی به مکاتبات اداری ارجاع شده از طرف مدیریت و معاونت پشتیبانی
واحد رایانه


شرح وظایف و مسئولیتها :
 
 • برآورد و تهیه فهرست لوازم سخت افزاری مورد نیاز قسمتهای مختلف سازمان و شبکه
 • نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز سازمان
 • ارائه آموزش های لازم به کاربران در خصوص استفاده بهینه از نرم افزارهای موجود در سازمان
 • پشتیبانی و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در سازمان و شبکه و تعیین سطوح دسترسی کاربران شبکه و نظارت بر فعالیت آنان
 • همکاری با قسمتهای مختلف سازمان به منظور رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری
 

واحد آموزش


شرح وظایف و مسئولیتها :
 
 • برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی شامل دوره های تخصصی طبق تقویم آموزشی اعلام شده از سوی دفتر آموزش بهزیستی کشور .
 • معرفی کارکنان ومدیران به دفتر آموزش و پژوهش استانداری وسایر مراکز آموزشی جهت شرکت در دوره های مورد نیاز با توجه به موافقت  مسئولین  سازمان.
 •  معرفی کارشناسان جهت شرکت در دوره های تخصصی کشوری که در سایر استانها برگزار می گردد.
 • ثبت سوابق آموزشی کارکنان در شناسنامه های آموزشی آنان .
 •  بررسی ساعات آموزشی مصوب طی شده کارکنان جهت پرداخت مزایای مربوطه به آنان
 

امور رفاهی کارکنان


شرح وظایف و مسئولیتها :
 
 • بررسی مدارک و تأئید لیست پرداخت کمکهای غیر نقدی کارکنان شاغل و بازنشسته
 • صدور معرفینامه جهت رفاه کارکنان ، بانک ، اسکان کارکنان، اردو و غیره …
 • عقد قرار داد با بیمه گذارهای طرف قرار داد جهت بیمه تکمیلی کارکنان پس از بررسی شرایط آنها
انجام امور مربوط به بیمه عمر بیمه خدمات درمانی کارکنان و دریافت هزینه درمان

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه