رئیس اداره بهزیستی میبد:

آموزش مدیران ومربیان مهدهای کودک زمینه آگاهی ، علاقمندی ونقش آفرینی مناسب آنهارامیسر میسازد

سید محسن فلاح رئیس اداره بهزیستی میبد در آستانه برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران ومربیان گفت : ازآنجایی که درتحقق برنامه های آموزشی مهدهای کودک مدیران ومربیان نقش اصلی راایفامی کنندوکیفیت مراقبت وآموزش کودکان بستگی به وجودمدیران ومربیان کارآمد،تاثیرگذاروشایسته داشته،مهارت کافی آنهامی تواندضامن ارتقاء کیفیت خدمات وتحقق اهداف ورشدهمه جانبه کودکان درمهدهای کودک باشد.

وی افزود: آموزش مدیران ومربیان می تواندزمینه آگاهی، علاقمندی ونقش آفرینی مناسب آنهارامیسرسازددراین راستابه منظوربه روزنمودن دانش واطلاعات مدیران ومربیان  اداره بهزیستی میبد اقدام به برگزاری دوره های  آموزشی ویژه مدیران  ومربیان مهدهای کودک نموده است این  دوره آموزشی  به مدت  دو هفته وجهت آموزش به  تعداد32نفرازمدیران ومربیان مهدهای کودک شهرستان میبدواردکان دردانشگاه  مرکز تحقیقات ژنتیک  میبد در حال برگزاری میباشد  و بعدازاتمام دوره هاگواهی  جهت  نامبردگان صادرخواهدشد


تاریخ ثبت :1398/05/30


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه