برگزاری جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کارگروه تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور ادارات عضو این کارگروه در سالن کنفرانس اداره بهزیستی شهرستان مهریز برگزار گردید

علیزاده ریاست اداره بهزیستی شهرستان طی سخنانی با بیان اینکه مداخله در آسیبهای اجتماعی یک کار چند وجهی است گفت: این امر نیاز به بر نامه ریزی تخصصی دارد و اعضای کارگروه باید ضمن شرکت مستمر در کارگروه ذکر شده برنامه های پیشنهادی خود در خصوص  آسیبهای اجتماعی خصوصا مشکلات ویژه شهرستان نظیر پدیده قاچاق انسان ارائه نمایند.

در ادامه هریک از کارشناسان حاضر در کار گروه پیشنهادات خود را در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح نمودند و در خواست نمودند تا دستور هر کار در هر جلسه از قبل مشخص تا نظرات تخصصی و راهکارهای اجرایی پیشگیری توسط کارشناسان ارائه گردد.


تاریخ ثبت :1397/06/03


برچسب ها :


   

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه