راهنمای تشکیل پرونده در بهزیستی

+ نحوه تشکیل پرونده در بهزیستی


متقاضی می تواند درخواست تشکیل پرونده را به بهزیستی شهرستان محل خود تحویل خود نماید و طی ارجاع درخواست به ستاد پذیرش شهرستان و ارائه مدارک لازم و متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید معلولیت پرونده تشکیل و توانخواه می تواند از حمایت های توانبخشی سازمان طبق دستورالعمل بهره مند گردد.


شرایط عمومی برای تشکیل پرونده:

1- ایرانی بودن و داشتن کد ملی(اتباع افغانی دارای کارت هویت ویژه و یا برگه تردد خروجی مدت دار(نارنجی رنگ) و دارای تاریخ معتبر و یا تمدید اعتبار شده مشمول رعایت این بند نمی باشد.)

2- نیازمند بودن به تشخیص مددکار سازمان

3- سکونت در محل انجام حمایت

4- عدم حمایت و تحت پوشش قرار داشتن در سایر نهادها و دستگاهه های حمایتی

5- داشتن گواهی معلولیت از کمسیون پزشکی سازمان


مدارک لازم برای تشکیل پرونده:

- اصل شناسنامه متقاضی و اعضا خانواده

- اصل کارت ملی متقاضی و اعضاء خانواده

- دفترچه بیمه(در صورت داشتن بیمه درمانی)

- مدارک پزشکی

- اصل اجاره نامه منزل و یا سند مالکیت منزل مسکونی

- قبض برق و یا تلفن منزل

- اصل قیم نامه( در صورتیکه متقاضی قیم داشته باشد)
+ نحوه پذیرش مددجویان کارتن خواب
گروه هدف:
مددجویان کارتن خواب شامل افرادی است که توسط گشت شناسایی شهرداری(خط 137) شناسایی شده و به اردوگاه اسلامشهر انتقال داده می شوند.

این افراد اعم از زن و مرد و کودک و سالمند به هر دلیلی لامکان بوده و در خیابان ها زندگی می کنند و ساماندهی تعدادی از آن ها برعهده بهزیستی می باشد.

مراحل انجام کار:
1. صدور حکم قضایی انتقال مددجویان به بهزیستی توسط قاضی طرح ویژه جمع آوری کارتن خواب ها .
2. تحویل پرونده به نماینده بهزیستی در اردوگاه اسلامشهر.
3. ارزیابی و ویزیت توانخواه توسط تیم تخصصی بهزیستی (پزشک ـ روانشناس و مددکار) جهت تعیین نوع مشکل(ذهنی ـ جسمی ـ سالمندـ بیمار اعصاب و روان، زنان آسیب دیده و یا سالم)
4.  انتقال پرونده کامل تواخواهان به اداره پذیرش جهت ساماندهی و انتقال مددجویان در مراکز مرتبط
5. اعزام توانخواهان شهرستانی به استان و شهرستان های محل سکونتشان.

مدت زمان: فرایند ساماندهی پذیرش این دسته از مددجویان 1 ماه می باشد.

مدارک مورد نیاز:
1. صدور حکم قضایی توسط قاضی ویژه طرح جمع آوری متکدیان و کارتون خواب ها
2. برگه آزمایشات ذیل:
تست اعتیاد ـ HIVـ HCV ـ HBS ـ و برگه پزشکی قانونی برای زنان و دختران و کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب.
3. ویزیت پزشک عمومی و روانپزشک اداره پذیرش
4. ارزیابی روانشناس
5. گزارش مصاحبه مددکاری

فرمهای مورد عمل:
- دستورالعمل مورد استفاده مراکز توانبخشی شبانه روزی
- دستورالعمل پذیرش و ساماندهی بیماران روانی مزمن سال 82
- دستورالعمل های امور اجتماعی(کودکان بی سرپرست)
- دستورالعمل آسیب دیدگان اجتماعی

دستورالعمل های مورد اجرا:
1. فرم های پزشکی مددجویان کارتن خواب و بی خانمان
2. فرم تعهدنامه
3. فرم مصاحبه اولیه
4. فرم ارزیابی شناختی
5. فرم تشخیص روانپزشک
6. فرم گزارش مددکاری(توانبخشی)
+ نحوه پذیرش مددجویان آسیب دیده
گروه هدف:
زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب و کودکان خیابانی پسر 7 تا 12 سال

مراحل انجام کار:
1. مددجویان در مراجع قضایی، کلانتری ها و یا بیمارستان ها به این اداره معرفی می شوند.
2. توسط دفتر مدیریت به مسئول واحد امور اجتماعی و سپس به کارشناس آسیب ارجاع می گردد.
3. کارشناس آسیب پس از مصاحبه و بررسی مدارک، گزارش مددکاری تهیه نموده و با توجه به شرایط مددجو، وی را به همراه مأموران همراه به مراکز مرتبط که در ذیل توضیح داده شده ارجاع می دهد.

- دختران و زنانی که دچار آسیب های اجتماعی شده اند به مراکز مداخله در بحران ارجاع می گردند.

- دختران سالم( با ارائه برگه پزشکی قانونی) به خانه سلامت ارجاع می شوند.

- مددجویانی که معتاد باشند به مراکز ترک اعتیاد ارجاع می گردند.

- مددجویانی که مشکلات روانی دارند به روانپزشک اداره ارجاع داده شده و در صورت دستور ایشان به بیمارستان روانی اعزام شده پس از طی درمان به مرکز مناسب ارجاع می گردند.

- زنانی که خیابانی نبوده و دچار مشکلات خانوادگی می باشند در صورتی که شرایط اسکان را داشته باشند(از قبیل سلامت جسم و روان و اخلاق) به مراکز اسکان موقت ارجاع می گردند.

- کودکان پسر خیابانی زیر 18 یال، به مراکز ساماندهی کودکان خیابانی ارجاع می گردند.

مدارک مورد نیاز:
1. دستور قضایی
2. گزارش نیروی انتظامی یا کانون اصلاح تربیت و یا مددکار بیمارستان
3. برگه پزشکی قانونی مبنی بر بررسی سلامت بکارت و روان(برای دختران)

فرم های مورد نیاز :
-  فرم گزارش مددکاری آسیب ها
-   در صورت لزوم برگه ویزیت پزشک یا روانپزشک
-   در صورت لزوم فرم ارزیابی ذهنی

دستورالعمل های مورد اجرا:
1.پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی با شماره 9156/800-90 مورخ 88/12/9
2.پذیرش خانه سلامت دختران با شماره 60615/ت/85/0 مورخ 71/3/3
3. دستورالعمل اجرایی مراکز کودکان خیابانی با شماره 217170/32386   مورخ 84/5/3
4.طرح اسکان موقت زناننحوه پذیرش مددجویان آسیب دیده

گروه هدف:
زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب و کودکان خیابانی پسر 7 تا 12 سال

مراحل انجام کار:
1. مددجویان در مراجع قضایی، کلانتری ها و یا بیمارستان ها به این اداره معرفی می شوند.
2. توسط دفتر مدیریت به مسئول واحد امور اجتماعی و سپس به کارشناس آسیب ارجاع می گردد.
3. کارشناس آسیب پس از مصاحبه و بررسی مدارک، گزارش مددکاری تهیه نموده و با توجه به شرایط مددجو، وی را به همراه مأموران همراه به مراکز مرتبط که در ذیل توضیح داده شده ارجاع می دهد.

- دختران و زنانی که دچار آسیب های اجتماعی شده اند به مراکز مداخله در بحران ارجاع می گردند.

- دختران سالم( با ارائه برگه پزشکی قانونی) به خانه سلامت ارجاع می شوند.

- مددجویانی که معتاد باشند به مراکز ترک اعتیاد ارجاع می گردند.

- مددجویانی که مشکلات روانی دارند به روانپزشک اداره ارجاع داده شده و در صورت دستور ایشان به بیمارستان روانی اعزام شده پس از طی درمان به مرکز مناسب ارجاع می گردند.

- زنانی که خیابانی نبوده و دچار مشکلات خانوادگی می باشند در صورتی که شرایط اسکان را داشته باشند(از قبیل سلامت جسم و روان و اخلاق) به مراکز اسکان موقت ارجاع می گردند.

- کودکان پسر خیابانی زیر 18 یال، به مراکز ساماندهی کودکان خیابانی ارجاع می گردند.

مدارک مورد نیاز:
1. دستور قضایی
2. گزارش نیروی انتظامی یا کانون اصلاح تربیت و یا مددکار بیمارستان
3. برگه پزشکی قانونی مبنی بر بررسی سلامت بکارت و روان(برای دختران)

فرم های مورد نیاز :
-  فرم گزارش مددکاری آسیب ها
-   در صورت لزوم برگه ویزیت پزشک یا روانپزشک
-   در صورت لزوم فرم ارزیابی ذهنی

دستورالعمل های مورد اجرا:
1.    پذیرش آسیب دیدگان اجتماعی با شماره 9156/800-90 مورخ 88/12/9
2.    پذیرش خانه سلامت دختران با شماره 60615/ت/85/0 مورخ 71/3/3
3.    دستورالعمل اجرایی مراکز کودکان خیابانی با شماره 217170/32386   مورخ 84/5/3
4.    طرح اسکان موقت زنان
+ نحوه پذیرش فرزندان مجهول الهویه سالم
گروه هدف:
این دسته از فرزندان در خیابان ها یا بیمارستان ها شناسایی شده و به دلیل سن کم قادر به ارائه آدرس، مشخصات نبوده و هویت نام معلومی دارند و توسط مراجع قضایی جهت پذیرش به این اداره ارجاع می گردند.

مراحل انجام کار:
1-    ارجاع فرزندان از طریق مراجع قضایی(کلانتری  ـ پایگاه های و یا بیمارستان ها و …) بوده و پس از مراجعه به دفتر مدیریت به مسئول امور اجتماعی ارجاع می گردند.
2-    ارجاع به کارشناس مربوطه از طریق مسئول امور اجتماعی پس از بررسی
3-    ارجاع به پزشک جهت ویزیت و اطلاع از سلامت فرزند
4-    ارجاع به بیمارستان در صورت تشخیص و دستور بستری پزشک
5-    پر کردن فرم مخصوص افراد مجهول الهویه در صورت سلامت جسمی.
6-    ارجاع به مراکز با توجه به شرایط سنی فرزندان

-  شیرخوارگاه ها (0 تا 6 سال)
-  مراکز شبانه روزی (پسر 6 تا 8 سال)
-  قرنطینه دختران(6 تا 18 سال)

فرایند پذیرش این دسته از مددجویان 45 دقیقه به طول می انجامد.

مدارک مورد نیاز:
- دستور قضایی مبنی بر پذیرش در بهزیستی
- برگه پزشکی قانونی(برای دختران)
- گزارش کلانتری یا بیمارستان

فرم های مورد عمل:
-  فرم دو برگی افراد مجهول الهویه
-  برگه ویزیت پزشک عمومی

دستورالعمل مورد نیاز:
دستور العمل تخصصی مراقبت و پرورش از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به شماره 16734/890 مورخ 6/3/88
+ نحوه پذیرش مددجویان توانبخشی
گروه هدف:
گروه توانبخشی شامل: عقب ماندگان ذهنی ـ معلولین جسمی و سالمندان می باشند.

مراحل انجام کار:
1.  درخواست مراجعین(خانواده ها یا مراجع قضایی) توسط دفتر مدیریت به واحد توانبخشی ارجاع می گردد.

2.  مددجو از واحد پذیرش به کارشناسان مربوطه ارجاع می گردد.

3. کارشناس مربوطه پس از کنترل و بررسی مدارک، با توجه به نحوه ارجاع مددجویان، پذیرش را انجام می دهد:

الف: مددجویانی که به همراه خانواده مراجعه نموده اند از آنجتئی که تمامی مراجعین بدنبال محلی برای نگهداری مددجو هستند، یارانه خالی مراکز پیگیری شده و اسامی مراکز خصوصی در اختیار خانواده قرار میگیرد و در صورت توافق، معرفی نامه جهت ارجاع به مراکز مورد تأید صادر می گردد.

فرایند پذیرش در مراکز خصوصی حدود 1 ماه می باشد. لازم به ذکر است که در این مدت متقاضیان پشت نوبت پذیرش می باشد.

ب: مددجویانی که مجهول الهویه بوده و از طریق مراجع قضایی ارجاع می شوند پس از بررسی های روانپزشکی و ارزیابی ذهنی به مراکز مرتبط ارجاع می شوند.

فرآیند پذیرش این دسته از مددجویان حدود 2 ساعت می باشد.

مدارک مورد نیاز:
1.    پذیرش مددجویان مجهول الهویه:
-  نیاز به حکم قضایی( از دادگاه ـ اداره سرپرستی)
-  گاها پزشک فانونی
-  گاها کلانتری

2.    مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مددجویان خانواده دار:
- خلاصه پرونده پزشکی به همراه تشخیص
- خلاصه پرونده ذهنی با برآورد بهره هوشی
- خلاصه وضعیت اجتماعی و فرهنگی
- نامه رسمی مدیریت بهزیستی شهرستان محل سکونت مددجو

فرم های مورد عمل:
- فرم گزارش مددکاری
- برگه خلاصه وضعیت پزشکی
- برگه ارزیابی ذهنی
- فرم ویزیت روانپزشک

دستورالعمل های مورد اجرا:
1. دستورالعمل های مورد استفاده مراکز توانبخشی شبانه روزی سال 86
2. دستورالعمل بیمه مددجویان مجهول الهویه
3. دستورالعمل شهریه مراکز غیر دولتی
+ نحوه پذیرش بیماران روانی مزمن مجهول الهویه
گروه هدف:
مددجویان مجهول الهویه به آن دسته از بیماران روانی مزمن اطلاق می شود که هویت آن ها معلوم نبوده و توسط مراجع قضایی کلانتری و یا بیمارستان ها جهت پذیرش به این اداره ارجاع می گردند.

مراحل انجام کار:
1.    در صورت مشخص نبودن هویت و آدرس بیماران پس از اخذ حکم قضایی به همراه مأمور کلانتری به این اداره ارجاع می شوند.

2.    پس از ارجاع بیمار به کارشناس مسئول توانبخشی پس از گرفتن عکس توسط مسئول مربوطه جهت ویزیت روانپزشک و بررسی های لازم معمولاً به منظور کنترل علائم و تشخیص بیماری به بیمارستان روانپزشکی رازی ارجاع می گردد.

3.    در صورت عدم نیاز به بیمارستان و یا پس از اتمام دوره درمان در بیمارستان، پس از تشکیل پرونده بیماران روانی مزمن، جهت بستری در تنها مرکز دولتی(سرای احسان) اقدام لازم صورت می پذیرد.

این فرایند در صورت عدم نیاز به بستری طی مدت 2 ساعت و در صورت ارجاع به بیمارستان روانپزشکی طی مدت حدوداً 1 ماه تا اتمام مراحل بستری و تشخیص گذاری صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:
حکم قضایی
نامه کلانتری
گاها تایید پزشکی قانونی
گاها گزارش خط 123

فرم های مورد عمل:
مصاحبه اولیه مددکاری
فرم شناسنامه بهداشت روانی
فرم از کار افتادگی
فرم تشخیص روانپزشک

دستورالعمل های مورد اجرا:
-  دستورالعمل پذیرش و ساماندهی بیماران روانی مزمن سال 82
+ نحوه پذیرش فرزندان با هویت
گروه هدف:
به کودکانی اطلاق می شود که بنا به دلایلی به طور دایم یا موقت از سرپرستی موثر و با صلاحیت محروم بوده و به همراه اعضای خانواده به این اداره مراجعه می کنند0 تا 17 سال دخترو پسر که از سلامت جسمی و ذهنی برخوردارند.)

مراحل انجام کار:
1. درخواست های کتبی از مراجع قضایی مبنی بر پذیرش کودکان در بهزیستی که از سوی والدین یا سایر بستگان می باشد، از دفتر مدیریت به کارشناس مسئول امور اجتماعی و سپس به کارشناس مربوطه ارجاع می گردد.

2. کارشناس مربوطه پس از بررسی و کنترل مدارک و انجام مصاحبه بدوی و بازدید از منزل ممکن است هر یک از تصمیمات زیر را با مشورت سایر همکاران اتخاذ نماید:

الف- پس از انجام مشاوره و مصاحبه مکفی با خانواده و بستگان در صورت عدم وضعیت مناسب و افراد موثر برای سرپرستی، پس از ویزیت پزشک و در صورت لزوم ویزیت روانپزشک و ارزیابی ذهنی، فرزند با توجه به شرایط سنی و جنسی در یکی از مراکز پذیرش می گردد.

*دختر و پسر صفر تا 6 سال در شیرخوارگاه
*دختران 6 تا 18 سال قرنطینه دختران و سپس به شبانه روزی در صورت صلاحدید(با تشکیل کمیته بررسی)
*پسران 6 تا 17 سال به معاونت های امور اجتماعی شهرستان های مربوطه

ب ـ در صورتی که خانواده برای نگهداری از فرزند در منزل نیاز به حمایت مالی و … داشته باشند، رد پذیرش شده جهت برقراری امداد ماهیانه و استفاده از سایر خدمات(معرفی به مهد کودک به صورت رایگان و …) به شهرستان مربوطه ارجاع می گردند.

فرایند پذیرش این دسته از مددجویان حدود یک ماه می باشد و این به دلیل احتمال پذیرش فرزند توسط یکی از بستگان و یا خانواده در صورت برخورداری از حمایت مالی می باشد.

در موراد اضطراری در صورت احتمال بروز آسیب به فرزند فرایند پذیرش در سریعتر صورت می پذیرد.

در صورتیکه فرزند از طریق خط 123 باشد همان زمان مراجعه پذیرش می گردد.

سایر اقدامات امور اجتماعی:
درخواست های کتبی که از مراجع قضایی مبنی بر حمایت مالی زن سرپرست خانواده و فرزندانش است. و با توجه به محل سکونت خانواده به بهزیستی شهرستان مربوطه جهت بررسی و برخورداری از حمایت ارجاع داده می شوند.

- تشکیل کمیته بررسی با حضور مدیریت کارشناس شبه خانواده استان، مسئول امور اجتماعی و کارشناس مربوطه و اتخاذ تصمیم به منظور انتقال فرزندان:
1- از قرنطینه به شبانه روزی
2- ترخیص والدین
3- از خانه سلامت به قرنطینه و سپس به شبانه روزی

- پاسخگویی به مکاتباتی که از پایگاه  های پلیش آگاهی در خصوص گمشده ها به این اداره ارجاع می گردد.

مدارک لازم:
-  حکم قضایی
-  برگه پزشکی قانونی(برای دختران)
-  گزارش مددکاری از مراکز
-  مدارک شناسایی معتبر

فرم های مورد عمل :
-  فرم سه برگی پذیرش فرزندان با هویت
-  فرم بازدید از منزل
-  فرم گزارش مددکاری

دستورالعمل های مورد نیاز:
-  دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به شماره 890/4/16734 مورخ88/3/6
+ نحوه پذیرش بیماران روانی مزمن
گروه هدف:
      بیماران روانی مزمن شامل آن دسته از افرادی هستند مه از سطح استان تهران جهت تأیید بیماری و یا تشکیل پرونده به منظور پذیرش در مراکز، از طریق خانواده به این اداره مراجعه می نمایند.

      مراحل انجام کار:
      1. درخواست مراجعین توسط دفتر مدیریت به واحد توانبخشی ارجاع می گردد.
      2. پس از ارجاع معرفی نامه، توسط مسئول واحد توانبخشی، مددجو به واحد پذیرش و سپس جهت تکمیل مدارک(تشکیل پرونده) به کارشناس مربوطه ارجاع می گردد.
      3. تمام بیماران روانی ارجاعی از شهرستان های استان تهران به غیر از بهزیستی شهرستان تهران، که معمولاً همراه با ویزیت روانپزشک است، توسط روانپزشک ویزیت می شوند.
      4. در صورت عدم تشخیص و تائید روانپزشک جهت تشخیص و درمان به بیمارستان اعزام می گردد.
      5. در صورت عدم تأییدیه روانپزشک نسبت به مزمن بودن بیماری، برای بیمار تشکیل پرونده داده می شوند.
      6. پس از تشکیل پرونده بنا به درخواست توانخواه در صورت درخواست مستمری، نامه تأییدیه و خلاصه مدارک به شهرستان مربوطه ارسال می گردد.
      7. این فرایند مدت 2 ساعت صورت می پذیرد.
      8. در صورت تقاضای پذیرش در مراکز نگهداری(خصوصی ـ با یارانه دولتی) معرفی نامه مربوطه صادر می گردد.

      این فرایند جهت پذیرش در مراکز خصوصی 3 ماه و پذیرش در مراکز دولتی بطور متوسط یک سال به طول می انجامد.

      مدارک مورد نیاز:
      1. ارائه خلاصه پرونده(پرونده روانپزشکی ـ خلاصه وضعیت اجتماعی آ عکس ـ فتوکپی شناسنامه فرد بیمار و اعضاء تحت تکفل)

      2. معرفی نامه رسمی از مدیریت بهزیستی شهرستان محل سکونت مددجو

      3. به غیر از موارد ارجاعی از بهزیستی شهرستان تهران که علاوه بر موراد فوق معمولاً با تشخیص روانپزشک همراه است، در خصوص سایر شهرستان ها مراجعه بیمار جهت ویزیت و تأیید روانپزشک اداره پذیرش ضروری می باشد.

      4. در صورت تأیید روانپزشک، مددجو جهت معرفی به مراکز مرتبط، ارائه برگه قیومیت که از طریق دادسرا تنظیم شده باشد، ضروریست.

      فرم های مورد عمل:
      1. فرم مصاحبه اولیه مددکاری
      2. فرم شناسنامه بهداشت درمانی
      3. فرم از کار افتادگی
      4. فرم تشخیص روانپزشک
      5. فرم گزارش مددکاری(توانبخشی)

      دستورالعمل های مورد استفاده:
      دستور العمل پذیرش و ساماندهی بیماران روانی مزمن سال 82.

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه