ماموریت سازمان

مأموريت‌هاي سازمان بهزيستي

-         حمایت و توان بخشی نابینایان

-         حمایت و توان بخشی ناشنوایان

-         حمایت و توا ن بخشی معلولان ذهنی

-         حمایت و توان بخشی معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی

-         حمایت و توان بخشی سالمندان

-         حمایت و توان بخشی بیماران روانی مزمن

-         حمایت و توان بخشی کودکان عادی

-         حمایت و توان بخشی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار

-         حمایت و توان بخشی ایتام و کودکان بی سرپرست

-         حمایت و توان بخشی کودکان خیابانی و بدسرپرست

-         حمایت و توان بخشی دختران پناهجو (فراری)

-         حمایت و توان بخشی زنان پناهجو

-         حمایت و توان بخشی زنان آسیب دیده ی  اجتماعی

-         حمایت و توان بخشی معتادان

-     حمایت و توان بخشی افراد در معرض آسیب های اجتماعی (زنان متقاضی طلاق، کودکان در معرض کودک آزاری، خانواده های نابسامان، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند و ...)

-         تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت های اجتماعی از آنان

-         کمک به تأمین جهیزیه ی مورد نیاز ایتام، معلولان و آسیب دیدگان نیازمند

-         حمایت و نگهداری از معلولان غیرقابل توان بخشی

-         قراردادن نیازمندان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی

-         ساخت اندام های مصنوعی و کفش طبی مورد نیاز معلولان از طریق مراکز فنی و ارتوپدی سازمان

-         تهیه و تدوین استانداردهای خدمات تخصصی توان بخشی و نظارت برحسن اجرای آن ها

-         پیشگیری از معلولیت های مختلف از طریق اجرای برنامه ها و طرح های مختلف در کشور

-     پیشگیری از آسیب های اجتماعی (کودک آزاری، خودکشی، همسرآزاری، طلاق و ...) از طریق اورژانس های خدمات اجتماعی و مراکز پیشگیری از طلاق و کلینیک های مددکاری و خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره حضوری و صدای مشاور تلفن 148

-         خدمات مشاوره ی ژنتیک

-         پیشگیری از اعتیاد به روش اجتماع محور در محلات شهری و روستائی، واحدهای اداری، کارگری و آموزشی

-     اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض بهداشتی، اجتماعی، اعتیاد و پیشگیری از گسترش بیماری ایدز در کشور از طریق آموزش معتادان پرخطر و خانواده های آنها، توزیع وسایل پیشگیری کننده، راه اندازی DIC و کلینیک های متادون

-     آموزش مهارت های زندگی (فردی و اجتماعی) در واحدهای آموزشی، کارگری و خانواده ها و زوجین به منظور مقاوم سازی افراد در برابر تهدیدات آسیب های اجتماعی

-         تهیه و تدوین تعرفه های خدمات مشاوره ای و پیشگیرانه و نظارت برحسن اجرای آنها در مراکز

-     تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز جامعه در زمینه های توان بخشی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی از طریق دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی سازمان

-         آموزش ویژه ی معلولان نظیر ناشنوایان، معلولان ذهنی، آموزش خط بریل و جهت یابی به نابینایان

-         آموزش مهارت های زندگی ویژه معلولان

-         ارزیابی و راهنمایی شغل معلولان جهت آموزش و اشتغال مناسب

-         برنامه ریزی و تأمین موجبات جلب و جذب مشارکت های مردمی (نقدی و غیرنقدی)

-         برنامه ریزی و تأمین موجبات جلب و جذب خدمات داوطلبانه

-         گسترش مؤسسات خیریه و غیردولتی، حمایت و توانمندسازی آن ها (صدور موافقت اصولی، روانه فعالیت و نظارت)

-         برنامه های فرهنگی و فوق برنامه معلولین و افراد تحت پوشش

اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  



شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه