مجموعه قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور

کتاب مجموعه قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور مشتمل بر اسناد بالادستی ناظر بر بهزیستی، قوانین معتبر مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین مصوب مجلس شورای ملی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات معتبر هیات وزیران، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای عالی اداری، مصوبات قوه قضائیه، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، آراء وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری و استفتائات است.


کتاب مجموعه قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور مشتمل بر اسناد بالادستی ناظر بر بهزیستی، قوانین معتبر مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین مصوب مجلس شورای ملی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات معتبر هیات وزیران، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای عالی اداری، مصوبات قوه قضائیه، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، آراء وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری و استفتائات است.