نظام پیشنهادات

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، تكنيكي است كه از طريق آن مي توان به يافته هاي ذهني و انديشه سرمايه هاي انساني درحل مسائل و ايجاد سوالات جديد و راه حلهاي بهينه، در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر سازمان دست يافت. نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، بستري را فراهم مي نمايد كه حس مشاركت و مسئوليت پذيري و تعلق سازماني را در جهت رفع چالش ها و گلوگاهاي سازماني تقويت نموده و منجر به ترقي فرهنگ تصميم سازي در كليه سطوح سازماني خواهدشد. بعبارت ديگر اين نظام شرايط تسري دانش و تفكر سازماني را در مسير تعالي سازماني فراهم كرده و نقش هر يك از افرادمشاركت كننده را در تصميم گيري سازماني تقويت مي نمايد و با تاثير نوآوري و خلاقيت سازماني در چرخه زندگي سازمان موجب استمرار فرايند رشد و بلوغ سازماني مي گردد. از آنجائيكه در موفقيت هر سازماني نقش مديريت ارشد انكارناپذيراست لذا در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، باور و اعتقاد مديريت به شكل گيري و توسعه اين فرايند در علاقمندي اكثريت كاركنان سازمان موثر بوده و نقش مديريت يكي از مهمترين اركان اين سيستم مي باشد.

اداره کل بهزیستی استان یزد نيز بر آن است تا در قالب استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها با همكاري كليه كاركنان و ذيفنعان سازمان، درباره روشهاي حل مسائل و ارتقاي بهره وري سازمان، فعالانه انديشيده و بدين طريق يك نظام همفكري وهم انديشي و زمينه بهره گيري از خلاقيتهاي كليه اعضاي سازمان براي رسيدن به اهداف سازمان را فراهم آورد.