نظام پیشنهادات

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، تكنيكي است كه از طريق آن مي توان به يافته هاي ذهني و انديشه سرمايه هاي انساني درحل مسائل و ايجاد سوالات جديد و راه حلهاي بهينه، در راستاي فرهنگ تغيير و بهسازي مستمر سازمان دست يافت. نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، بستري را فراهم مي نمايد كه حس مشاركت و مسئوليت پذيري و تعلق سازماني را در جهت رفع چالش ها و گلوگاهاي سازماني تقويت نموده و منجر به ترقي فرهنگ تصميم سازي در كليه سطوح سازماني خواهدشد. بعبارت ديگر اين نظام شرايط تسري دانش و تفكر سازماني را در مسير تعالي سازماني فراهم كرده و نقش هر يك از افرادمشاركت كننده را در تصميم گيري سازماني تقويت مي نمايد و با تاثير نوآوري و خلاقيت سازماني در چرخه زندگي سازمان موجب استمرار فرايند رشد و بلوغ سازماني مي گردد. از آنجائيكه در موفقيت هر سازماني نقش مديريت ارشد انكارناپذيراست لذا در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، باور و اعتقاد مديريت به شكل گيري و توسعه اين فرايند در علاقمندي اكثريت كاركنان سازمان موثر بوده و نقش مديريت يكي از مهمترين اركان اين سيستم مي باشد.

اداره کل بهزیستی استان یزد نيز بر آن است تا در قالب استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها با همكاري كليه كاركنان و ذيفنعان سازمان، درباره روشهاي حل مسائل و ارتقاي بهره وري سازمان، فعالانه انديشيده و بدين طريق يك نظام همفكري وهم انديشي و زمينه بهره گيري از خلاقيتهاي كليه اعضاي سازمان براي رسيدن به اهداف سازمان را فراهم آورد.
شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه