توافقنامه سطح خدمات

برای دریافت توافقنامه سطح خدمات سازمان بهزیستی بر روی عناوین ذیل کلیک کنید:

۱صدور وتمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

۲صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز غیردولتی بهزیستی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۰۹)

۳صدور وتمدید پروانه مسئول فنی مراکز غیردولتی بهزیستی(۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

۴ابطال پروانه های مراکز وموسسات غیردولتی (۱۳۰۱۱۰۵۲۱۱۰)

۵خدمات روزانه بهزیستی باکد (۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰)

۶خدمات روزانه بهزیستی باکد (۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰ )

۷ خدمات روزانه بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۳۰۰۰

۸خدمات شبانه روزی بهزیستی با کد ۱۹۰۴۱۰۵۴۰۰۰

۹ارائه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد(tc) بهزیستی

۱۰- ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی بهزیستی به افراد با اختلال مصرف مواد

۱۱ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست (شیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان)

۱۲ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف

۱۳کاهش آسیب به جامعه هدف  بهزیستی باکد ۱۹۰۴۱۰۵۳۰۰۰

۱۴انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزند خواندگی، امین موقت)

۱۵ارائه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه

۱۶غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت  باکد ۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰/غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله توسط بهزیستی 

۱۷غربالگری و تشخیص افراد دارای اختلال طیف اوتیسم توسط بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۱

۱۸غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت کد:۱۶۰۲۱۰۵۶۰۰۰

۱۹احراز صلاحیت دریافت خدمات بهزیستی  باکد زیر خدمت ۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۰/ تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی

۲۰-غربالگری و شناسایی پیشگیرانه افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک ۱۶۰۴۱۰۵۶۱۰۵

۲۱تایید صلاحیت افرادتحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز،برق (۱۹۰۴۱۰۵۷۱۰۱)

۲۲تایید صلاحیت افراد تحت پوشش ومعرفی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (۱۹۰۱۱۰۵۷۱۰۷)

۲۳بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند(فرزند خواندگی و امین موقت)

۲۴ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی(۱۹۰۷۱۰۵۸۱۰۵)

۲۵آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی باکد ۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰

۲۶آگاهسازی مردم در خصوص پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی با کد:۱۹۰۱۱۰۵۸۰۰۰

۲۷آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۵۸۱۰۶

۲۸ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده

۲۹ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی

۳۰آموزش جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ کد زیر خدمت ۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۳

۳۱آموزش جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ کد زیر خدمت ۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۴

۳۲آموزش جامعه هدف بهزیستی با کد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰۰ 

۳۳خدمات آموزشی جامعه هدف بهزیستی باکد ۱۹۰۷۱۰۵۹۰۰ و ارائه خدمات آموزشی پیشگیری از ایدزو اعتیاد۱۹۰۷۱۰۵۹۱۰۶

۳۴پرداخت حق بیمه در مانی افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت ۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۰

۳۵پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی(۱۹۰۱۱۰۶۰۱۰۳)

۳۶حمایت بیمه ای تامین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

۳۷-  حمایت های بیمه و درمانی مددجویان با کد ۱۹۰۹۱۰۶۲۰۰۰/ ارائه سبد غذایی به خانواده های زن سرپرست ۱۹۰۴۱۰۶۲۱۰۳

۳۸ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف

۳۹پرداخت کمک هزینه معیشت،در مان،آموزش و وسایل کمک توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش بهزیستی با کد زیر خدمت۱۹۰۹۱۰۶۲۱۱۱

۴۰- غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی توسط بهزیستی (۱۶۰۲۱۰۵۶۱۰۲)


اشتراک در سایر شبکه های اجتماعی :


نظر شما :


  

  

  

  شخصی سازی

سایز فونت

13
رنگ فونت
رنگ بدنه
فونت بدنه بازگشت به تنظیمات اولیه